(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego

Projekt : „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Beneficjent: Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

 

Całkowita wartość projektu: 25 614 565,72 PLN (dwadzieścia pięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych, siedemdziesiąt dwa grosze).

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego : 19 210 924,28 PLN (dziewiętnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote, dwadzieścia osiem groszy)

 

Projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” obejmie:
- rekultywację dotychczas istniejącego składowiska odpadów,
- wybudowanie nowego składowiska do unieszkodliwiania odpadów,
- budowę sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą i wyposażeniem,
- budowę kompostowni kontenerowej wraz z kompostownią pryzmową z wyposażeniem,
- budowę zaplecza socjalno-technicznego.

 

Rekultywacja istniejącego składowiska:
Wody odciekowe i spływu powierzchniowego z uformowanej pryzmy składowiska będą odprowadzane przez monolityczne korytko żelbetowe do bezodpływowego, szczelnego zbiornika żelbetowego o objętości 86,64 m3 o wymiarach 8,0x8,0x1,7 metra. Składowisko zostanie otoczone pasem zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m, poprzez zalesienie sadzonkami drzew iglastych i liściastych. Na terenie zlikwidowanego mogilnika zostanie uformowana pryzma gruntu o spadku namiotowym czterospadowym J=0,05, która zostanie następnie przykryta folią PEHD o grubości 2 mm i warstwa gruntu o miąższości 1m.

 

Budowa nowego składowiska do unieszkodliwiania odpadów:
Projektowane nowe składowisko do składowania odpadów (składowisko, obwałowanie kwatery, zieleń izolacyjna i ogrodzenia) zajmie obszar 2,0 ha w tym samo składowisko 1,3 ha. Wymiary składowiska wyniosą 228x57 m, zagłębienie dna składowiska poniżej powierzchni terenu – 1,0 m, wysokość ogroblowania składowiska powyżej powierzchni terenu – 1,0 m, wysokość skarpy niecki składowiska – 2,0 m. Planowana wysokość bryły składowiska ponad powierzchnię terenu wyniesie 4,0 m a jego pojemność 39000 Mg (46 000 m3) po zagęszczeniu. Rzędna terenu przy składowisku wynosi 148,5 m n.p.m. Planowany czas eksploatacji składowiska to 11 lat a planowana roczna ilość odpadów deponowanych wyniesie 3540 Mg (4180 m3) zagęszczonych odpadów. Dobowa, planowana ilość deponowanych odpadów to 13,6 Mg – przewiduje się deponowanie
odpadów na składowisku w czasie 260 dni rocznie. Zrealizowane składowisko odpadów będzie wyposażone w:
- parterowy budynek zaplecza socjalno-technologicznego o powierzchni 100 m2,
- trzy boksy na surowce wtórne 3x4 m wykonane z płyt żelbetowych,
- misę do dezynfekcji kół pojazdów o wymiarach 3,4 x 9,0 m,
- zbiornik odcieków o wymiarach 8,0 x 15,0 x 0,7m,
- trzy wiaty stalowe o wymiarach 4,5 x 6,0 m – dwa garaże i segment demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazyn makulatury,
- drogi wewnętrzne o szerokości 3,0 m i długości 748 m wykonane z płyt żelbetowych na istniejącej i projektowanej kwaterze,
- szczelną, wybetonowaną myjnię płytową o wymiarach 3,4 x 9,0 m oraz szczelny zbiornik 8,0 x 8,0 x 1,7 m,
- ogrodzenie siatką stalową o wysokości 2,0 m i długości 359 m (przewiduje się dodatkowo wymianę starego ogrodzenia na długości 273 m),
- wagę samochodową,
- place manewrowe z płyt żelbetowych dla potrzeb transportowych, sortowni odpadów i kompostowni kontenerowej o powierzchni 1350 m2 i 726 m2,
- plac manewrowy betonowy o powierzchni 2299 m2 dla potrzeb sortowni odpadów i kompostowni kontenerowej,
- sortownię odpadów o wymiarach w planie 13,0 x 40,0 m z kabina sortowniczą 5,0 x 14,0 m i wysokości 6,50 m (omówiona szczegółowo w Studium Wykonalnościj),
- kompostownię kontenerową o gabarytach segmentu 2,50 x 6,67 x 2,75 m (omówiona szczegółowo w Studium Wykonalności),
- żelbetowe korytko do transportu wód opadowych.

 

 Wyposażenie urządzeń mobilnych:

- Ładowarka kołowa, teleskopowa
- Pojemnik na odpady niebezpieczne
- Pojemniki na odpady 5 szt.
- Wózek widłowy wyposażony w chwytak do odbioru bel
- Ciągnik rolniczy osprzęt (lemiesz i kosiarka)
- Przyczepa rolnicza – wywrotka do odbioru frakcji podsitowych
- Śmieciarki 3 szt.

 

Wskaźniki realizacji projektu:
Liczba wybudowanych kompostowni – szt.1
Liczba nowowybudowanych składowisk – szt.1
Liczba wybudowanych sortowni – szt. 1
Powierzchnia wybudowanych składowisk odpadów 2,0 ha, w tym samo składowisko 1,3 ha
Powierzchnia zrekultywowanych składowisk odpadów 5,14 ha, samo składowisko 3,5 ha

 

Cele i efekty społeczno-gospodarcze projektu

Po realizacji projektu przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” w m. Biała gmina Radzyń Podlaski na terenie miejscowości Biała znajda się:
- Poddane rekultywacji, ukształtowane, zamknięte i uszczelnione istniejące składowisko o powierzchni 5,14 ha, w tym samo składowisko 3,5 ha – reszta terenu to las i zadrzewienia od strony szosy, rogi wewnętrzne place manewrowe na terenie dawnego mogilnika zawierające 82 000 m3 odpadów po zagęszczeniu.
- Nowe, ponad lokalne składowisko do składowania odpadów (składowisko, obwałowanie kwatery, zieleń izolacyjna i ogrodzenia) o wymiarach 228x57 m, zagłębione na głębokość 1,0 m, zajmujące obszar 2,0 ha w tym samo składowisko 1,3 ha, o planowanej pojemności 39 000 Mg (46 000 m3) odpadów po zagęszczeniu (planowana roczna ilość odpadów deponowanych wyniesie 3540 Mg (4180 m3) i planowanym czasie eksploatacji 11 lat wyposażone w zaplecze socjalne, sortownię odpadów o wydajności maksymalnej 30 000 Mg/rok, kompostownię kontenerową z dojrzewaniem kompostu w pryzmach, sieć wodociągową, zbiorniki bezodpływowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroniczną wagę samochodową, osprzęt i wyposażenie.
Zastosowane rozwiązanie realizacji projektu przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” w m. Biała gmina Radzyń Podlaski na terenie m. Biała jest w pełni logicznie, zgodne z celami projektu. Wykonana rekultywacja istniejącego składowiska odpadów oraz budowa nowej kwatery na gruntach sąsiadujących z już istniejącą kwaterą pozwolą w pełni na realizację celów projektu wpływając na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz poprawę warunków życia mieszkańców na terenie Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyń Podlaski poprzez udostępnienie ponadlokalnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Biała, gmina Radzyń Podlaski, likwidację nielegalnych wysypisk, eksploatację kompostowni kontenerowej i linii segregacji odpadów, zgodnie z wymaganiami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.
Jednocześnie zostanie rozwiązane główne problemy dotyczące gospodarki odpadami na obszarze partnerstwa Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyń Podlaski czyli brak czynnego składowiska odpadów o charakterze ponadlokalnym, konieczność wywożenia i deponowania odpadów generowanych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyń Podlaski na składowiska położona poza obszarem związku, brak linii segregacji odpadów, brak kompostowni oraz istnienie nieobjętych inwentaryzacją i nadzorem dzikich wysypisk odpadów a także istnienie nieczynnego lecz niezamkniętego i nieuszczelnionego składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne „Adamki” na terenie gminy wiejskiej Radzyń Podlaski.

 

Wskaźniki realizacji celów projektu:
Ilość odpadów poddanych segregacji – 120 Mg/doba
Ilość odpadów poddanych składowaniu w kompostowni – 12 Mg/doba