(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • gmina_stoczek_lukowski.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png
 • wola_myslowska.png

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (30.06.2011 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (parter) w budynku Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Przewodniczący
Związku Komunalnego
Witold Kowalczyk

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ”Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”

W imieniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego uprzejmie informuję, że dokonano rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ”Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” (oznaczenie sprawy ZKGPR/ZP/03/2010). Postępowanie przetargowe przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego jako najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryterium „cena” zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wybrano ofertę:

Komunikat

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac projektowych dotyczących projektu zmiany technologii linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych i dostosowania jej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej, Zarząd mając na względzie potrzebę urealnienia terminu składania ofert przez zaproszonych do składania wykonawców, postanowił przesunąć termin ten na dzień 9 czerwca 2011 r.