(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (26.06.2017 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016.
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego
w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały - Opinie).
8. Podjęcie uchwały Nr XI/31/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały Nr XI/32/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały Nr XI/33/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Związku.
11. Omówienie spraw bieżących w zakresie funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.