(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (30.01.2017 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 30 stycznia 2017 roku (poniedziałek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2017 rok oraz uchwał:
- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2017 rok (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie),
- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2017 rok (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie),
- podjęcie uchwały Nr IX/27/2017 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok..
6. Podjęcie uchwały Nr IX/28/2017 w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2017 rok.
7. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie),
- podjęcie uchwały Nr IX/29/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.