(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (15.06.2023 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2023 roku (czwartek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia oraz protokołu z dnia 25 stycznia 2023r.

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku raportu o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2022 rok i debata nad raportem.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr XIX/43/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok – wystąpienie Skarbnika Związku (sprawozdania dostępne na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Ogłoszenia-Sprawozdania).

7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2022 r. (uchwała dostępna na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Uchwały-Opinie).

9. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XIX/44/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

10. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XIX/45/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok.

11. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.

12. Wolne wnioski.

13.  Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:

- raport o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2022 rok
- projekt Uchwały Nr XIX/43/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
- projekt Uchwały Nr XIX/44/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
- projekt Uchwały Nr XIX/45/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2022 rok.