(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (17.06.2021 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku (czwartek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Związku raportu o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok i debata nad raportem.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr XII/27/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku za 2020 rok – wystąpienie Skarbnika Związku (sprawozdania dostępne na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Ogłoszenia-Sprawozdania).
7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2020 r. (uchwała dostępna na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Uchwały-Opinie).
9. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XII/28/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok.
10. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XII/29/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Związku.
12. Zgłoszenie kandydatów na wakat w Radzie Nadzorczej ZZOK Adamki Sp. z o.o.
13. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

Załączniki:
- raport o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok
- projekt Uchwały Nr XII/27/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
- projekt Uchwały Nr XII/28/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok.
- projekt Uchwały Nr XII/29/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2020 rok.