(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (29.06.2018 r.)

     Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku (piątek) na godzinę 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego na rok 2017 – wystąpienie Skarbnika Związku.
6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
7. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego związku w 2017 roku. (uchwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie).
8. Podjęcie Uchwały Nr XIII/37/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2017 rok.
9. Podjęcie Uchwały Nr XIII/38/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2017 rok.
10. Omówienie zaawansowania realizacji projektu rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – wystąpienie Prezesa ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
11. Podjęcie Uchwały Nr XIII/39/2018 w sprawie zajęcia stanowiska wyrażenia woli dokonania dokapitalizowania spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim celem zabezpieczenia realizacji umowy z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącej dofinansowania Projektu pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w kwocie przekraczającej wartość dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
12. Podjęcie Uchwały Nr XIII/40/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Związku.
13. Podjęcie Uchwały Nr XIII/41/2018 w sprawie powołania Skarbnika Związku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
16. Wspólny obiad w restauracji „Zacisze” w Ulanie-Majoracie z okazji rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego”.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

Zgromadzenia Związku

Jarosław Radomski